Terapeutin ammattieettiset periaatteet

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin ammattieettiset periaatteet

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti on koulutuksen käynyt ammattilainen, joka noudattaa sekä taideterapian että ratkaisukeskeisen viitekehyksen toimintatapoja. Hän työskentelee erilaisin menetelmin tavoitteena lisätä asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti tukee ja oivalluttaa asiakasta löytämään tasapainon ja voimaan paremmin. Hänen tavoitteensa on olla kanssakulkijana, että asiakas löytää elämäänsä toivoa, toimijuutta ja itsearvostusta sekä ylläpitää niitä.

Kuvataideterapeutti kunnioittaa ihmisen ainutkertaisuutta. Hän kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä uskoo ihmisen omiin kykyihin ja voimavaroihin, arvostaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja asiantuntijuutta omasta elämästään. Kuvataideterapeutti tukee yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja moniarvoisuutta sekä kunnioittaa uskonnon ja omantunnon vapautta. Hän kohtele kaikkia asiakkaita tasapuolisesti edistäen sekä yksilöiden että ryhmien välistä tasa-arvoa.

Kuvataideterapeutti tuntee vastuun asiakkaistaan, itsestään ja ympäristöstään. Hän ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Kuvataideterapeutti tunnistaa omat vahvuutensa ja rajoituksensa sekä tarvittaessa konsultoi muita asiantuntijoita. Hän pyrkii toiminnallaan edistämään ammatti- ja tiedeyhteisön arvostusta. Kuvataideterapeutti kunnioittaa myös muiden ammattiryhmien sekä kollegoidensa oikeutta näiden tekemiin oivalluksiin, luovaan työhön sekä julkaisuihin sekä myös heidän erityispätevyyttään, vastuitaan ja velvollisuuksiaan.

Kuvataideterapeutti on tietoinen käyttämästään vallasta ja sen seurauksista. Hän on inhimillinen, ennakkoluuloton, aidosti ihmisestä ja elämästä kiinnostunut. Hän huomioi muiden näkökulmat ja haluaa työskennellä asiakkaan parhaaksi. Hänen asiantuntijuuteensa kuulu tietää millaisiin toimintaympäristöihin ja tilanteisiin taideterapia sopii ja ohjata asiakkaita eteenpäin muihin palveluihin, mikäli taideterapian menetelmä ei ole tarkoituksenmukaista.

Kuvataideterapeutti noudattaa asiakassuhteessa luottamuksellisuutta ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Hän noudattaa toimintakontekstinsa lakeja ja asetuksia sekä kunkin työpaikan ohjeita ja laatii asiakkaan kanssa tilanteenmukaisen terapiasopimuksen. Hän kertoo asiakkaalleen avoimesti käyttämistään menetelmistä, prosessin etenemisestä ja toimii suunnitelmallisesti asiakkaan kanssa yhdessä laadittujen tavoitteiden mukaisesti.

Kuvataideterapeutti on kiinnostunut taiteesta ja sen eri muodoista. Hän pyrkii löytämään jollakin ilmaisutaiteen alueella itsensä toteuttamisen muodon, jota hän pääsee hyödyntämään läpi elämänkaarensa voimavarana sekä myös ammatillisen kehittymisen ja kasvun välineenä.

Yhdistyksen ratkaisukeskeisiä kuvataideterapeutteja voit etsiä täältä.