Kenelle kuvataideterapia sopii?

Kenelle kuvataideterapia sopii?

Ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa sovelletaan monipuolisesti kasvatus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveysaloilla niin yksilö- kuin ryhmätoiminnassa. Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia sopiikin kaiken ikäisille eikä se edellytä aiempaa taiteellista osaamista vaan olennaista on asiakkaan oma halu, innostus ja motivaatio käsitellä asioita voimavaralähtöisen, ratkaisukeskeisen keskustelun ja kuvallisen ilmaisun keinoin. Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa asiakkaan tekemä teos on keskustelun väline, jonka avulla tarkastellaan käsiteltävää asiaa. Asiakkaan, terapeutin ja taideterapian kohdatessa, asiakkaalle avautuu mahdollisuus oppia uusia taitoja, näkökulmia ja toimintatapoja sekä tarkastella omia arvoja ja asenteita.

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian keinoin voidaan tukea erilaisissa elämän mukanaan tuomissa kasvukohdissa, kriiseissä, haasteissa ja muutostilanteissa. Sen tuella voidaan esimerkiksi vahvistaa itsetuntemusta ja auttaa löytämään voimavaroja, käsitellä sosiaalisia suhteita ja rooleja, tukea arjen- ja elämänhallinnassa, käsitellä tunteita, kuntouttaa ja lisätä hyvinvointia.

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa tarkastellaan yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä positiivisesta näkökulmasta. Yksilöillä on kyky oppia ratkaisemaan kohtaamiaan ongelmia ja vastata elämän mukanaan tuomiin haasteisiin. Ongelmien ja haasteiden kohtaaminen sekä niistä selviytyminen ei vaadi nerokkuutta tai ylimaallista lahjakkuutta. Tarvittavan tuen ja motivaation turvin muutos on kaikille mahdollinen.

Ratkaisukeskeinen näkökulma

Ratkaisukeskeinen, asiakaslähtöinen näkökulma sekä sen erilaiset ilmenemisen muodot, ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa työelämässä viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Erityisesti tämä on näkynyt ratkaisukeskeisen psykoterapian käytön yleistymisenä psykoterapeuttisena kuntoutumismuotona.

Ratkaisukeskeisessä asiakassuhteessa on tärkeää saada asiakas näkemään omat voimavaransa ja tiedostamaan itsellään olevat kyvyt ja mahdollisuudet. Näitä voidaan etsiä asiakkaan kanssa muun muassa luonteenpiirteistä, harrastuksista tai kartoittaa asiakkaan taitoja ja toimintatapoja, jotka ovat auttaneet häntä selviytymään aikaisemmin. Kyseisiä ominaisuuksia vahvistamalla asiakkaan luottamus oman toimintansa mahdollisuuksiin kasvaa ja itsetunto vahvistuu. Lähtökohtaisesti asiakas onkin aina paras oman elämänsä asiantuntija. Tätä voidaan pitää ratkaisukeskeisen asiakastyön ja terapian punaisena lankana.

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa korostuu asiakkaan oma tulkinta ympäristöstään, henkilöhistoriaansa liittyvistä kokemuksistaan sekä sosiaalisista vuorovaikutussuhteistaan. Terapian antaman tuen myötä asiakkaalle tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää elämänkokemustaan ja ympäristöään. Samalla asiakas voi kartoittaa nykytilannettaan, tavoitteitaan sekä itsetuntoonsa liittyviä vahvistavia tekijöitä.

Taiteellisen ilmaisun hyödyt

Taiteellisella ilmaisulla osana terapiaa on paljon hyötyjä. Taiteellinen ilmaisu voi toimia keskustelun avaajana tai sen kautta voi nostaa esille asioita, joiden sanallinen ilmaisu suoraan voi tuntua hankalalta. Tämän lisäksi taidetyöskentely voi jo itsessään olla rentouttavaa ja antaa uusia, myönteisiä kokemuksia. Taideterapiassa syntyneitä teoksia voi myös tarkastella myöhemmin ja havaita niiden kautta tapahtuneen muutoksen sekä kasvun.

Keskeistä terapiasuhteessa on asiakkaan ja terapeutin yhteistyö, jossa molempien osapuolten tasa-arvoinen asema korostuu. Tässä vuorovaikutussuhteessa terapeutti käyttää apuna erilaisia taidemateriaaleja, ratkaisukeskeisiä menetelmiä, valmiita kuvia, tarinoita, mielikuvia sekä asiakkaan kanssa yhdessä asetettuja tavoitteita ja välitavoitteita.

Mielikuvitus ja sen hyödyntäminen luovassa toiminnassa, on aina ollut hyvin tärkeä tekijä taiteelliselle ilmaisulle ja taiteen terapeuttisille vaikutuksille ihmisen elämässä. Mielikuvituksen kautta avautuu rikas ja monipuolinen maailma, jota hyödynnetään kuvataiteessa, ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa, liike-elämässä ja lukemattomissa muissa työhön ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa.

Voit etsiä sopivaa ratkaisukeskeistä kuvataideterapeuttia täältä.